Kullanıcı Sözleşmesi

 

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. No: 17 Arya Plaza Kat: 1 Daire: 2 Esentepe-Şişli / İstanbul adresinde mukim FleetMole Bilişim Kiralama Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “FleetMole” olarak anılacaktır) ile “Müşteri” arasında Müşteri’nin, FleetMole’un Web Sitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için elektronik olarak düzenlenmiştir. (FleetMole ve Müşteri birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır)

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 FleetMole; Web Sitesi üzerinde bir araya gelen Tedarikçi ve Müşteri’ nin birbirlerinden teklif alıp vermeleri, ihale açmaları, şartname ve sözleşme oluşturmalarının sağlanması ve/veya Müşteri’ nin ihtiyaç duyduğu filo yönetimi için gerekli tüm hukuki danışmanlık, genel danışmanlık, eğitim, destek ve servis hizmetlerinin sağlanması konularında işbu Sözleşme şartlarında belirtilen şekilde hizmet sunacaktır.

2.2 Web Sitesi, araç kiralama hizmeti veren Tedarikçi’ ler ile Müşteri’ lerin bir araya getirildiği bir platform niteliğindedir. Araç kiralama hizmeti Tedarikçi’ ler tarafından verilmekte olup, FleetMole’ un bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca FleetMole’ a ait Web Sitesi aracılığıyla, Müşteri’ lere, Tedarikçi’ ler tarafından verilecek olan araç kiralama hizmetine ait tüm hukuki ve cezai sorumluluk ilgili Tedarikçi’ ye aittir.

 

3. TANIMLAR

İşbu sözleşme metni içerisinde;

Web Sitesi: www.fleetmole.com internet sitesidir.

Müşteri: FleetMole’ a ait Web sitesinde sunulan hizmetlerden, işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve Web Sitesi üzerinden araç kiralama talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi olan kullanıcıdır.

Hizmet: Müşteri’ nin araç kiralama hizmeti sunan Tedarikçi’ler ile bir araya getirilmesi vasıtasıyla FleetMole tarafından sunulan teklif alma ve ihale düzenleme hizmetidir.

Kiralama Şartları: Müşteri’ nin, kiralama süresi boyunca Tedarikçi’ den talep edeceği hizmetlerin detaylarını içerir.

Araç Kiralama Sözleşmesi: Tedarikçi ve Müşteri arasında imzalanacak olan araç kiralama sözleşmesidir.

Kira Bedeli: Web sitesi üzerinde Tedarikçi tarafından belirtilmiş olan kiralanacak araç ve diğer ek hizmetler için ifade edilen tutardır.

Tedarikçi: Araç kiralama ve buna bağlı hizmetleri FleetMole’ a ait Web sitesi aracılığıyla Müşteri’ lere sunan hakiki ve/veya hükmi şahıslardır.

Teklif: Müşteri’ nin Web Sitesi üzerinden oluşturduğu Kiralama Şartları ile araç kiralama talebine istinaden; Tedarikçi’ nin, ilgili hizmetlerin hangilerini karşılayabileceğini gösteren ve bu hizmetlere karşılık gelen fiyat teklifidir.

Şartname: Müşteri’ nin kiralama süresi boyunca Tedarikçi’ den talep ettiği hizmetleri içeren ihale dokümanıdır.

İhale: Kiralanacak araç sayısının 5 (beş) ten fazla olması halinde; Müşteri, web sitesi üzerinden bir şartname hazırlayarak ve/veya kendi şartnamesini web sitesine yükleyerek düzenlediği ihale usulü teklif alma yöntemidir.

 

4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 FLEETMOLE’ UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1 FleetMole, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Müşteri’ nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler Müşteri’ ler arasında çıkan uyuşmazlıklarda, diğer Müşteri’ lerin yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Müşteri’ lere iletilebilecektir.

4.1.2 FleetMole, Müşteri’ ler tarafından siteye yüklenen bilgi, belge ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin tedarikçiler ile paylaşılmasını veya bu içeriklerle bağlantılı veri işleme çalışmalarının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.1.3 Site içerisinde yer alan içerikten, açılan taleplerden ve verilen tekliflerden dolayı FleetMole’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Site içerisinde yer alan içerikten ve site üzerinde gerçekleşen eylemlerden Müşteri doğrudan sorumludur.

4.1.4 FleetMole, işbu sözleşme ve eklerinde bahsi geçen hizmetleri, site içerisinde yer verilen açıklama ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.5 FleetMole, siteye yüklenen bilgi, belge ve içerikleri hiçbir bildirim yapmaksızın ve gerekçe göstermeksizin çıkarma, silme, erişime kapatma, değiştirebilme hakkına sahiptir. Belirtilen bilgi, belge ve içerikler FleetMole tarafından kontrol altına alınabilir, denetlenebilir, veri olarak işlenebilir, tedarikçiler ile paylaşılabilir, kayıt altına alınabilir ve kullanılabilir.

4.1.6 FleetMole’ un, sitede yer alan Müşteri’ ye ait bilgi, belge ve içerikler ile ilgili olarak 3. Kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. 3. Kişilerin talepte bulunmaları halinde, bu talepler doğrudan bu duruma sebep olan Müşteri tarafından karşılanacaktır.

4.1.7 FleetMole, Web Sitesi’ nde doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Söz konusu linkler sahibinden icazet alınmak kaydıyla reklam, referans v.b. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. FleetMole, söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup FleetMole’ un bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.1.8 FleetMole, hiçbir bildirim yapmaksızın ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi derhal feshedebilir. Müşteri, talep oluşturma ve teklif süreçlerinde sözleşmenin FleetMole tarafından feshedilmesi halinde herhangi bir talepte bulunamayacaklarını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

 

4.2 MÜŞTERİ’ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1 Müşteri, Web Sitesi üzerinden sunulan Hizmetlerden yararlanırken ve Web Sitesi üzerinden herhangi bir işlemi yerine getirirken, bu Sözleşmede yer alan tüm şartlara, Web Sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, burada belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2 Müşteri, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, yetkili bir mahkemenin ya da resmi idari bir makamın kararı ile veya diğer Müşteri’ ler ve/veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, FleetMole’ un Müşteri’ ye ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerek hak sahibi diğer kişilere açıklamaya yetkili olacağını; bu sebeple FleetMole’ dan her ne nam altında olursa olsun tazminat dahil herhangi bir ücret talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.3 Müşteri, site üzerinde ilgili yönlendirmeleri takip ederek, üyelik formunda belirtilen bilgileri doldurmalı, üyelik sözleşmesinde belirtilen şartları onaylamalı, gizlilik politikasında ve kullanım koşullarında belirtilen şartlara uyacağını kabul ve taahhüt etmelidir.

4.2.4 Müşteri, kullanıcı adı şifre vb. bilgilerin bizzat kendisi tarafından kullanılacağını ve bu bilgileri başkalarıyla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin korunarak 3. kişilerin eline geçmemesinden Müşteri bizzat kendisi sorumludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar ile ilgili olarak FleetMole’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.2.5 Müşteri, Web Sitesine girişini yaptığı bilgi, belge ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu içerikler üzerindeki hakların kendisine ait olduğunu ve 3.kişilerin haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt etmektedirler.

4.2.6 Tedarikçi ve Müşteri mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu konuda FleetMole’ un taraflara veya 3. Kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.2.7 Müşteri, Tedarikçi Tekliflerinin ve İhale fiyatlarının hiçbirini kabul etmeme hakkına sahiptir, ancak 2 defadan fazla Teklif isteyip veya İhale açıp kazananın belirlenmemesi halinde Müşteri’nin üyeliği askıya alınacaktır.

4.2.8 Müşteri, kazananı belirleyerek sonuçlandırdığı bir Teklif veya İhale’ye ait araçları Tedarikçi’den teslim aldığını e-posta ile veya Web Site’si üzerinden FleetMole’ a haber vermek ile yükümlüdür.

 

5. ÜCRET

5.1 Müşteri’ nin Web sitesine üye olması, teklif alması, ihale düzenlemesi ve web sitesi aracılığı ile araç kiralaması halinde Müşteri tarafından FleetMole’ a herhangi bir bedel ödenmez.

5.2 Müşteri, Tedarikçi’ler ile yapacağı görüşme, ihale ve sözleşme imzalama aşamalarında FleetMole’ dan danışmanlık talep etmesi halinde, bu hizmet ayrıca fiyatlanarak Müşteri’ nin yazılı olarak bilgisine sunulacak olup, karşılıklı olarak kabul edilerek imzalanması halinde işbu sözleşmenin eki olarak kabul edilecektir.

 

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1 Web Sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Müşteri’ ler tarafından sağlanan bilgiler ve bu Web Sitesi’ nin (sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, arayüzü, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları FleetMole’ a ait ve/veya FleetMole tarafından üçüncü bir kişiden lisans altına alınmıştır. Müşteri, FleetMole’ un hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek hakkına sahip değildir. İşbu Sözleşme hükümleri dahilinde FleetMole tarafından izin verilen durumlar haricinde FleetMole’ un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

6.2 İşbu Sözleşme hükümleri dahilinde FleetMole tarafından yazılı olarak önceden yetki verilmediği hallerde FleetMole; hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Web Sitesi’ ndeki başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

7. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK VE SÖZLEŞME’NİN FESHİ

7.1 FleetMole, Müşteri’ nin işbu Sözleşme’ nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, Sözleşme’ yi derhal ve ihbarsız olarak feshedebilir. Bu, durumda Müşteri, FleetMole’ un fesih dolayısı ile doğmuş ve doğacak her türlü zararını ilk talepte karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. Sözleşme’nin FleetMole tarafından haklı nedenle feshedilmesi halinde, Müşteri, FleetMole’ dan tazminat veya her ne ad altında olursa olsun benzeri hiçbir talepte bulunamayacaktır.

7.2 Müşteri, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucu FleetMole veya 3. Kişilere vereceği her türlü zarardan sorumludur.

 

8. MÜCBİR SEBEPLER

Ulusal yas, savaş, yangın, kaza, anarşi, terör ve doğal afetler gibi öngörülemeyen ve azami özene rağmen engellenemeyen olaylardan (Bundan böyle “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı; Tarafların ya da Taraflardan birinin Sözleşme’ deki sorumluluklarını yerine getirmeyecek olmaları halinde, işbu Sözleşme’ den kaynaklanan ve Mücbir Sebep nedeni ile yerine getirilemeyen edimler Mücbir Sebep müddetince askıda kalacaktır. Taraflar Mücbir Sebep nedeni ile tam ya da gereği gibi yerine getiremedikleri yükümlülüklerinden sorumlu tutulamazlar. Mücbir Sebep nedeni ile edimini yerine getiremeyen taraf, bu durumu derhal diğer tarafa bildirecektir. Bu halin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde sözleşmenin devam edip etmeyeceği hususunda taraflar bir araya gelerek karar verirler. 

 

9. GİZLİLİK

9.1 Taraflar arasında sözleşme gereği paylaşılan ve gizlilik kaydı içeren bilgiler (Bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır) gizli tutulacak ve sadece Sözleşme kapsamında bulunan Hizmetler ile ilgili konularda kullanılacaktır. Ancak, adli makamların ve devlet organlarının talebi üzerine Gizli Bilgiyi alan tarafça ifşa edilen bilgiler, Gizli Bilgiyi alan tarafça daha önceden bilinen bilgiler, bilgiyi alan tarafın herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden oluşturduğu bilgiler ve kamuya arz edilmiş bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecek ve işbu gizlilik yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmeyecektir. Gerek olması halinde; Gizli Bilgiler, Gizli Bilgiyi alan Tarafın, bilgiyi bilmesi gereken ve işbu gizlilik yükümlülüğüne riayet etmeyi yazılı olarak kabul eden çalışanları, temsilcileri ve danışmanları ile paylaşılabilir. 

9.2 Taraflar arasında aksi belirtilmedikçe, Taraflar arasında paylaşılan Gizli Bilgiler, gerek işbu Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca ve gerekse işbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi ya da sona ermesinden itibaren süresiz olarak hiçbir şekilde ifşa etmeyecektir.

9.3 Taraflar, işbu sözleşme konusu faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında kullandıkları diğer tarafa ait, elektronik ortamda ya da yazılı belge halinde temin edilen her türlü bilgi, belge ve varlıkları, sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde ve belge sahibi tarafın talebi doğrultusunda imha veya iade edecektir.

9.4 Sözleşmenin gizliliği asli bir şarttır. Bu madde hükümleri, sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi veya sona ermesi halinde dahi geçerli kalmaya devam eder.

 

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

FleetMole, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesi’ nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

11. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Taraflar, işbu Sözleşmeye dayalı hak ve yükümlülüklerini birbirlerinin yazılı izni olmaksızın, 3. kişi, kurum ve kuruluşlara kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.

 

12. BÖLÜNEBİLİRLİK/KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri ayrı ayrı değerlendirilir. Herhangi bir neden ile Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçı iptal edilmek durumunda kalınırsa veya uygulanamaz ise, bu maddeler olmaksızın Sözleşme’ nin yürütülmesinin imkansız olması veya Sözleşme’ den beklenen amaçların ortadan kalkması hali hariç olmak üzere, bu durum Sözleşme’ nin bütün olarak ortadan kalkması anlamına gelmeyecek ve işbu Sözleşme’nin diğer tüm maddeleri geçerliliğini koruyacaktır. Ancak Taraflar aralarında karşılıklı olarak anlaşarak, iptal edilen maddelerin yerine yeni hükümler getirebilirler.

 

13. YORUM YASAĞI

Sözleşme’ deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin hukuki temsilcisi veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer tarafı temsil etmek, diğer taraf nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz. Sözleşme’ de yer alan haklardan bir ya da birkaçının kullanılmaması bu hakların kullanılmasından tamamen feragat edildiği şeklinde yorumlanamayacağı gibi, karşı tarafa da bu yönde herhangi bir hak vermeyecektir.

 

14. TEBLİGAT ADRESLERİ

14.1 İşbu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Müşteri’ nin belirtilen elektronik posta adresi, Web Sitesi’ ne kayıt esnasında bildirdiği elektronik posta adresidir.

14.2 Müşteri, elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, FleetMole’ a yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.

14.3 Ancak işbu Sözleşme gereği Müşteri’ ye yapılacak herhangi bir bildirimin yasal olarak Müşteri’ nin ikametgâh adresine yapılması gerekir ise, aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça, FleetMole’ un Web Sitesinde belirttiği adres ve Müşteri’ nin araç kiralarken veya üye olurken vermiş olduğu adres kanuni tebligat adresleri sayılacaktır.

 

15. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme, Müşteri’ nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek süresiz olarak akdedilmiştir.

 

16.  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

16.1 İşbu Sözleşme nedeni ile Taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Taraflar, tahkimin İstanbul’ da yapılması ve Türk Hukukunun uygulanması konusunda mutabıktırlar.

16.2 Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda FleetMole’ un ticari defter ve kayıtları ile Web Sitesi’ nde kayıtlı olan bilgilerin kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

17. DİĞER HÜKÜMLER

17 (onyedi) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Müşteri’ nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.