Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metni

Şirketimiz Fleetmole Bilişim Kiralama Danışmanlık Tic. ve Ltd. Şti’ye ait www.fleetmole.com web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerez (cookies) uygulamaları, doldurmanız halinde web sitemizde yer alan formlar aracılığıyla tarafınıza ait bazı kişisel veriler toplanmaktadır.

Toplanan kişisel veriler nedeniyle Şirketimiz Fleetmole Bilişim Kiralama Danışmanlık Tic. ve Ltd. Şti (Şirket)’nin veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmakta olup bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarıldığına ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veri Toplama Yöntemi:

Şirketimiz kişisel verilerinizi, (i) Şirketimize ait www.fleetmole.com web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerez (cookies) uygulamaları ile dolaylı olarak, (ii) web sitemizin İletişim bölümünde yer alan “Bize Ulaşın Formu”, Kayıt bölümünde yer alan “Müşteri Üye Bilgi Formu” ve İş Ortaklığı/Tedarikçi Ol bölümünde yer alan “Tedarikçi Üye Bilgi Formu” nu doldurmanız durumunda doğrudan tarafınızca açıklanmak suretiyle elde etmektedir.

Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amacı:

Şirketimize ait www.fleetmole.com web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanılmakta olan ve güvenirliği gene kabul gören üçüncü kişilere ait çerez (cookies) uygulamalarından Google Analytics ve Yandex Metrica ile dolaylı olarak toplanan verileriniz, web sitemizi iyileştirmek, ziyaretçilerin tercihlerini takip ederek ilgi alanlarına uygun ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak, web sitemizin sık kullanılan bölümlerini tanımlayarak web sitemizi ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, tanıtım ve pazarlamaya yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

Web sitemizde yer alan “Bize Ulaşın Formu” nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizin cevaplandırılmasına, bu hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmeye, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmeye yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

Web sitemizin İş Ortaklığı bölümünde yer alan “Tedarikçi Üye Bilgi Formu”nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, sunmuş olduğumuz elektronik ihale ve teklif alma platformundaki elektronik ticaret hizmetlerinden faydalanabilmeniz için kullanım anlaşmasının ve Fleetmole Tedarikçi Sözleşmesinin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olarak işlenmektedir.

Web sitemizde yer alan satın alma süreçlerinizi dijitalleştirmenize yönelik “Müşteri Üye Bilgi Formu’’ nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, sunmuş olduğumuz elektronik ihale ve teklif alma hizmetlerimiz kapsamında satın alma süreçlerinizin dijitalleştirilmesi doğrultusundaki taleplerinizin cevaplanması, sonuçlandırılması ve bu hususlarda sizlerle iletişime geçmeye yönelik meşru menfaatlerimiz doğrultusunda işlenmektedir.

Web sitesindeki formları doldurmak suretiyle aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, ilgili bölümü işaretlemek suretiyle ayrıca talepte bulunmanız durumunda sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimiz hakkında düzenli olarak bilgilendirmeniz için işlenecektir.

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtmiş olduğumuz hukuki sebepler dahilinde; web sitemizi iyileştirmek, ziyaretçilerin tercihlerini takip ederek ilgi alanlarına uygun ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak, web sitemizin sık kullanılan bölümlerini tanımlayarak web sitemizi ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, kullanım anlaşmasının hükümlerini yerine getirmek, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizi cevaplandırmak ve hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmek, talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimize ilişkin düzenli olarak bilgilendirilmeniz, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmek, hizmetlerimiz ile ilgili iş ortaklığı taleplerinizin cevaplanması ve bu konuda sizlere iletişim kurabilmemiz, sunmuş olduğumuz elektronik satın alma hizmetlerimiz kapsamında sizlerin satın alma süreçlerinizin dijitalleştirilmesi doğrultusundaki taleplerinizin cevaplandırmak, sonuçlandırmak ve bu hususlarda sizlerle iletişime geçmek, pazarlama, reklam, araştırma ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun’da yer alan temel ilkeler ile Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesine uygun olarak; hizmetlerimizi sunabilmek, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizi cevaplandırmak, sonuçlandırmak, sizlerle iletişime geçmek, talebiniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirilmeniz, pazarlama, reklam ve ilgi alanlarınız doğrultusunda sizlere kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak amacıyla hizmetlerinden yararlandığımız veya işbirliği içinde olduğumuz tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla; Müşteri Üye Bilgi Formu’nu doldurup üye olmanız durumunda ihale ve teklif alma platformundan faydalanabilmeniz için platform kullanıcısı alıcılarla; anonimleştirilmiş kişisel veriler gerekli denetleme ve raporlamalar için iş ortaklarımızla, ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve kanunen yetkilendirilmiş resmi merciler ve gerçek kişiler gibi üçüncü kişilerle paylaşabilmekte, Kanun’un öngördüğü şekilde yurtiçine ve yurtdışına aktarılabilmektedir. Şirketimiz kişisel verileriniz aktarılması sürecinde Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerine uygun hareket etmekte ve verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Sizler veri sahibi olarak Kanun ve yürürlükte bulunan sair mevzuat çerçevesinde Şirketimize başvurarak kendiniz ile ilgili;

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Sizler, Kanun ve yürürlükteki sair mevzuat gereği yukarıda sayılan haklarınız kapsamında taleplerinizi Şirketimiz’e iletebilirsiniz.

Başvurularınızı; Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. Arya Plaza 17/2 34394 Şişli / İstanbul adresine posta yolu ile yönlendirebilirsiniz.